Przekaż 1%

Dziękujemy wszystkim, którzy przekazali 1% podatku na cele statutowe Fundacji.

KTO NAS WSPIERA

LECH MAJEWSKI,
REŻYSER FILMOWY

światowej sławy reżyser pochodzący z Katowic. Jego filmy odznaczają się wielką oryginalnością, głębokim wnętrzem i precyzją ujęcia tematu. Ostatnim jego wielkim dziełem jest popularny już w świecie film „Młyn i Krzyż” wg obrazu Pietera Bruegela.

 

PROF. JAN MALICKI

wybitny polonista i filantrop, wielokrotnie odznaczony, m. in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Od 1991 roku Jan Malicki jest dyrektorem Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Jako inwestor doprowadził do wybudowania i otwarcia 24 X 1998 roku nowego gmachu, jednego z najnowocześniejszych w Europie, jak oceniali go specjaliści z całego świata. Obecnie księgozbiór biblioteki liczy prawie 2,3 mln woluminów.

STYPENDIA

Do fundacji wpłynęły prośby o wsparcie finansowe stypendystów, którzy wygrali staże w renomowanych uczelniach zagranicznych. Fundacja zamierza wspomóc wybrane osoby w miarę swoich możliwości.

WIĘCEJ

PATRON FUNDACJI


Profesor Zwyczajny dr hab. Piotr Dobrowolski po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Wrocławskim, przyjął propozycję Dyrektora Instytutu Śląskiego w Katowicach zatrudnienia go w Instytucie w Pracowni Niemcoznawczej, co miało ogromny wpływ na jego zainteresowania naukowe problematykę niemiecką. 

WIĘCEJ

REGULAMIN  AUKCJI CHARYTATYWNEJ
 pt. „ŚWIAT W OBRAZACH – 2016 r.”
 
Organizowanej przez
Fundację Młodzi Twórcy im. prof. Piotra Dobrowolskiego.
i Pałac  Młodzieży w Katowicach
 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 

1. Fundacja Młodzi Twórcy im. prof. Piotra Dobrowolskiego, ul. Szczygłów 8,

40-533 Katowice, NIP: 954 26 98 674, REGON: 241584129, KRS: 0000355622

jest organizatorem aukcji charytatywnej obrazów, grafik i przedmiotów artystycznych. 

2. Przedmiotem aukcji są obrazy, grafiki i przedmioty artystyczne  absolwentów i wykładowców Akademii Sztuk Pięknych .

3.Posiadacze obrazów , grafik i przedmiotów przekazują  je na aukcję .

4. Ideą aukcji jest przeznaczenie  z uzyskanej kwoty  z licytacji obrazów, grafik i przedmiotów  50%   na rzecz młodych  ofiarodawców , pozostałe 50% przeznaczone zostaną  na  cele statutowe fundacji.

6. W wypadku nie sprzedania dzieła w czasie licytacji, obrazy i grafiki będą licytowane na stronie Fundacji  lub zwrócone właścicielowi na jego życzenie .

7.Aukcja  zostanie przeprowadzona w dniu  25 listopada  2016 roku  od godz. 17.00 w Pałacu Młodzieży w Katowicach .ul. Mikołowska 26 , w sali marmurowej .

8.Aukcja zostanie poprzedzona  wystawą  prac przeznaczonych  na aukcję , od dnia 19 listopada 2016 roku w godzinach od 11.00 do 18.00. Uroczysty wernisaż  odbędzie się   w dniu 18 listopada 2016 r. o godz.17.00. 

 
II. WARUNKI UCZESTNICTWA 
 
1. Uczestnikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają 
pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki 
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym 
imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. 
2. Aukcja ma charakter otwarty – podawane ceny są informacjami jawnymi, podawanymi do wiadomości publicznej podczas aukcji. 
3. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać, destabilizować i uniemożliwiać przeprowadzenie niniejszej aukcji. W przypadku stwierdzenia 
przez prowadzącego aukcję, prowadzący ma prawo wyeliminować uczestnika z dalszej licytacji. 
4. Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest dokonanie rejestracji Uczestnika oraz 
akceptacja niniejszego Regulaminu. 
5. Rejestracja Uczestników aukcji odbywać się będzie za pomocą formularza 
drogą mailową lub przed rozpoczęciem aukcji. 
6. W następstwie rejestracji podmiotowi zostaje przyporządkowany numer 
Uczestnika (o numerze decyduje kolejność zgłoszenia). 
7. Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w celu rejestracji 
oraz złożenia oferty, powinny wypełnić formularz znajdujący się na stronie 
internetowej  www.fmt.org.pl.
8. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna oraz 
jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we 
własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania może złożyć ofertę 
tylko przez osoby, które są umocowane do wykonywania wszystkich praw i 
obowiązków Uczestnika. Aby dokonać rejestracji i złożyć ofertę osoba 
występująca w imieniu w/w podmiotów powinna wypełnić formularz znajdujący 
się na stronie internetowej www.fmt.org.pl. 
9. Fundacja może uzależnić rejestrację lub udział w aukcji przez Uczestnika od 
uwiarygodnienia jego danych wymienionych w pkt. 7 i 8. 
 
III. PRZEBIEG AUKCJI
 

1. Na aukcji zostaną   zaprezentowane powierzone obrazy, grafiki i przedmioty artystyczne. .

2. Następnie Uczestnicy ustnie zgłaszają swoje oferty cenowe – przebicia.

3. Cena przebicia oferowana przez Uczestników jest jawna dla innych

Uczestników aukcji.

4. Kolejna deklarowana cena przebicia musi być wyższa od poprzedniej.

5. Pierwsza i każda następna oferta cenowa zgłoszona przez Uczestnika aukcji

jest prawnie wiążąca i nie może być przez niego wycofana.

6. Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny Uczestnik aukcji złoży ofertę korzystniejszą.

7. Licytację wygrywa Uczestnik, który do momentu zakończenia licytacji złożył

najwyższą ofertę, a jego oferta cenowa została skutecznie przybita -

trzykrotnie powtórzona przez prowadzącego licytację.

8. W trosce Uczestnika jest dopilnowanie, aby oferty przez niego składane nie

były składane lekkomyślnie, omyłkowo lub też bez zapoznania się i rozumienia

konsekwencji złożenia oferty zgodnie z niniejszym regulaminem i przepisami

polskiego prawa.

9. Zamknięcie aukcji nastąpi po zlicytowaniu wszystkich zgłoszonych do aukcji dzieł artystycznych.

10. Administrator aukcji może anulować ofertę złożoną przez Uczestnika z tylko

następujących powodów:

- na wniosek Uczestnika, który złożył tą ofertę,

- brak kontaktu z Uczestnikiem, na przykład z powodu podania fałszywych

danych,

- utraty wiarygodności przez Uczestnika aukcji.
12. Za transport dzieła na miejsce wystawy i aukcji odpowiada dostarczyciel  dzieła.

 13.Odbiór towaru nastąpi bezpośrednio przez Nabywcę , po wpłaceniu zlicytowanej kwoty za pokwitowaniem , lub po okazaniu czeku potwierdzonego.

14. Fundacja z wylicytowanej kwoty , 50% przekaże   za pokwitowaniem autorowi dzieła , lub przekaże na  wskazane konto przez ofiarodawcę.

 
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. Jeżeli którekolwiek postanowienie regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. 
2. Ewentualne zmiany niniejszego regulaminu zostaną zamieszczone na stronie 
internetowej www.fmt.org.pl.   
3. Uczestnik biorący udział w aukcji akceptuje postanowienia niniejszego 
Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w 
zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji wszelkich czynności 
związanych z licytacją i jej zakończeniem. 
4. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za niewypełnienie zobowiązań z 
umów z tytułu sprzedaży zawartych pomiędzy Sprzedającym, a Nabywcą. 
5. Organizator może odwołać aukcję w całości lub w części bez podania 
przyczyn. 
6. Podsumowanie aukcji zostanie podane do wiadomości na stronie internetowej: www.fmt.org.pl 
7. Wzory formularza zgłoszenia i formularza rejestracyjnego stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu.
 
Regulamin do pobrania: 
 
Attachments:
Download this file (REGULAMIN  3 (1).pdf)REGULAMIN 3 (1).pdf

WSPIERAJĄ NAS

katowice

patronat

slaskie

 

swf

pie

monopol

asp

  

OSOBY PRYWATNE

 

dr Stefania Rzymełka 

dr Jan Rzymełka

prof. dr hab. Krystyna Doktorowicz

Grzegorz Dobrowolski

Hieronim Niemczuk

WSPÓŁPRACA MEDIALNA

tvp

dz

 

radiom

pelniakultury