Przekaż 1%

Dziękujemy wszystkim, którzy przekazali 1% podatku na cele statutowe Fundacji.

KTO NAS WSPIERA

LECH MAJEWSKI,
REŻYSER FILMOWY

światowej sławy reżyser pochodzący z Katowic. Jego filmy odznaczają się wielką oryginalnością, głębokim wnętrzem i precyzją ujęcia tematu. Ostatnim jego wielkim dziełem jest popularny już w świecie film „Młyn i Krzyż” wg obrazu Pietera Bruegela.

 

PROF. JAN MALICKI

wybitny polonista i filantrop, wielokrotnie odznaczony, m. in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Od 1991 roku Jan Malicki jest dyrektorem Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Jako inwestor doprowadził do wybudowania i otwarcia 24 X 1998 roku nowego gmachu, jednego z najnowocześniejszych w Europie, jak oceniali go specjaliści z całego świata. Obecnie księgozbiór biblioteki liczy prawie 2,3 mln woluminów.

STYPENDIA

Do fundacji wpłynęły prośby o wsparcie finansowe stypendystów, którzy wygrali staże w renomowanych uczelniach zagranicznych. Fundacja zamierza wspomóc wybrane osoby w miarę swoich możliwości.

WIĘCEJ

PATRON FUNDACJI


Profesor Zwyczajny dr hab. Piotr Dobrowolski po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Wrocławskim, przyjął propozycję Dyrektora Instytutu Śląskiego w Katowicach zatrudnienia go w Instytucie w Pracowni Niemcoznawczej, co miało ogromny wpływ na jego zainteresowania naukowe problematykę niemiecką. 

WIĘCEJ

Rusza kolejna edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego Śląski Shakespeare. Konkurs organizowany jest od sześciu lat. Od ubiegłego roku jego organizatorem jest Biblioteka Śląska.
Jest on skierowany do twórców w wieku od 18 do 40 lat,  którzy piszą wiersze, poematy, scenariusze teatralne i mają niewielkie szanse, by zaprezentować swój dorobek szerszej publiczności. Konkurs służy aktywizacji autorów, promocji ich twórczości, upowszechnianiu i rozwijaniu świadomości oraz wrażliwości literackiej wśród społeczeństwa.
 
Utwory, które – jak stanowi regulamin konkursu –  nie mogły być dotąd nigdzie publikowane, oceniać będzie profesjonalne jury powołane przez organizatora. Prace  można nadsyłać do 28 lutego 2017 roku. Na autorów najlepszych prac czekają nagrody finansowe, które zostaną wręczone podczas uroczystej gali w Bibliotece Śląskiej 26 maja 2017 roku.
 
Szczegóły na stronie: www.bs.katowice.pl
Agnieszka Kosmala
Dział Promocji Biblioteki Śląskiej
tel. (+48) 32 20 83 739
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Regulamin VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego Śląski Shakespeare

im. Anny i Piotra Dobrowolskich

I. Informacje ogólne

1. Organizatorem VI edycji „Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego Śląski Shakespeare im. Anny i Piotra Dobrowolskich”, zwanego dalej: „Konkursem”, jest Biblioteka Śląska w Katowicach z siedzibą w Katowicach przy pl. Rady Europy 1, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., zwana dalej: „Organizatorem”

2. Celem Konkursu jest:

inspiracja i aktywizacja młodych twórców na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

promocja twórczości młodych twórców;

upowszechnianie i rozwijanie świadomości oraz wrażliwości literackiej wśród społeczeństwa;

zebranie i wyłonienie najlepszych tekstów literackich, które zostaną nagrodzone.

3. Ilekroć w dalszej części Regulaminu używane są następujące pojęcia oznaczają one:

Uczestnik – zarejestrowany autor Utworu, który bierze udział w Konkursie.

Komisja – Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, do której zadań należą przede wszystkim:

4. ocena Utworów; rozstrzygnięcie i przydzielenie nagród Uczestnikom.

Utwór – praca konkursowa, tekst zgłoszony na Konkurs, który: nie był nigdzie publikowany;

jest gatunkiem z rodzaju liryki i dramatu (do którego należy również zaliczyć scenariusz filmowy);

dotyczy dowolnej tematyki; jest napisany w języku polskim.

II. Warunki uczestnictwa

1. Uczestnikiem konkursu może być osoba, która spełnia następujące kryteria: jest w wieku od 18 do 40 lat; jest autorem (twórcą) Utworu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631 z późn. zm); prześle Utwór i dokumenty, określone poniżej w pkt. 2; w poprzednich edycjach Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego Śląski Shakespeare nie został laureatem I nagrody.

2. Warunkiem rejestracji Uczestnika jest doręczenie w nieprzekracz­alnym terminie do 28 lutego 2017 roku na adres Organizatora: Biblioteka Śląska w Katowicach pl. Rady Europy 1, Katowice 40-021,z dopiskiem„Ogólnopolski Konkurs Literacki Śląski Shakespeare im. Anny i Piotra Dobrowolskich”: wydrukowanego Utworu, który w celu zachowania anonimowości prac w trakcie ich oceniania, nie zawiera podpisu autora; dołączonej koperty z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym, którego wzór stanowi - zał. 1 do niniejszego Regulaminu; podpisanego oświadczenia o przeniesieniu autorskich praw majątkowych, którego wzór stanowi - zał. 2 do niniejszego Regulaminu; nośnika CD z Utworem niezawierającym podpisu autora.

3.Uczestnik nie może do Konkursu zgłosić pracy translatorskiej obcojęzycznego tekstu

4. Organizator w związku z rejestracją zastrzega sobie prawo do wystąpienia do autora Utworu o dosłanie dodatkowych dokumentów, jeżeli zaistnieje taka potrzeba z przyczyn formalno-prawnych.

III. Rejestracja, ocena i nagroda

1. Rejestracja Uczestnika dokonywana jest przez Organizatora i ma miejsce gdy Uczestnik spełnia wszystkie warunki uczestnictwa opisane w rozdziale II Regulaminu.

2. Komisja Konkursowa na posiedzeniu dokonuje ostatecznego rozstrzygnięcia Konkursu, decyduje o przyznanych nagrodach oraz przekazuje Organizatorowi protokół z posiedzenia.

3. Informacje o nagrodach i ewentualnych wyróżnieniach zostaną ogłoszone na uroczystej gali 26 maja 2017 roku, a następnie zostaną ogłoszone na stronie internetowej.

4. Nagrody zostaną przydzielone na następujących zasadach:

  I miejsce w Konkursie – nagroda w wysokości 2000 złotych;

  II miejsce w Konkursie – nagroda w wysokości 1000 złotych;

  III miejsce w Konkursie – nagroda w wysokości 500 złotych.

5. Komisja oceniać będzie ogólny wyraz artystyczny Utworu, ze szczególnym uwzględnieniem:nowatorstwa Utworu; trafności wyrazu; oryginalności; wartości artystycznej.

6. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.

7. Nagroda zostanie przekazana na numer podanego przez Uczestnika konta bankowego najpóźniej do trzech miesięcy od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.

IV. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany będą podane do publicznej wiadomości.

2. Po rozstrzygnięciu Konkursu egzemplarze Utworów nie będą zwracane Uczestnikom i Uczestnicy przystępując do Konkursu wyrażają zgodę na przekazanie ich do zbiorów Biblioteki Śląskiej w Katowicach.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Konkursu.

WSPIERAJĄ NAS

katowice

patronat

slaskie

 

swf

pie

monopol

asp

  

OSOBY PRYWATNE

 

dr Stefania Rzymełka 

dr Jan Rzymełka

prof. dr hab. Krystyna Doktorowicz

Grzegorz Dobrowolski

Hieronim Niemczuk

WSPÓŁPRACA MEDIALNA

tvp

dz

 

radiom

pelniakultury