Przekaż 1%

Dziękujemy wszystkim, którzy przekazali 1% podatku na cele statutowe Fundacji.

KTO NAS WSPIERA

LECH MAJEWSKI,
REŻYSER FILMOWY

światowej sławy reżyser pochodzący z Katowic. Jego filmy odznaczają się wielką oryginalnością, głębokim wnętrzem i precyzją ujęcia tematu. Ostatnim jego wielkim dziełem jest popularny już w świecie film „Młyn i Krzyż” wg obrazu Pietera Bruegela.

 

PROF. JAN MALICKI

wybitny polonista i filantrop, wielokrotnie odznaczony, m. in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Od 1991 roku Jan Malicki jest dyrektorem Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Jako inwestor doprowadził do wybudowania i otwarcia 24 X 1998 roku nowego gmachu, jednego z najnowocześniejszych w Europie, jak oceniali go specjaliści z całego świata. Obecnie księgozbiór biblioteki liczy prawie 2,3 mln woluminów.

STYPENDIA

Do fundacji wpłynęły prośby o wsparcie finansowe stypendystów, którzy wygrali staże w renomowanych uczelniach zagranicznych. Fundacja zamierza wspomóc wybrane osoby w miarę swoich możliwości.

WIĘCEJ

PATRON FUNDACJI


Profesor Zwyczajny dr hab. Piotr Dobrowolski po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Wrocławskim, przyjął propozycję Dyrektora Instytutu Śląskiego w Katowicach zatrudnienia go w Instytucie w Pracowni Niemcoznawczej, co miało ogromny wpływ na jego zainteresowania naukowe problematykę niemiecką. 

WIĘCEJ

STATUT FUNDACJA MŁODZI TWÓRCY
im. Prof. PIOTRA DOBROWOLSKIEGO     


Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja pod nazwą. Fundacja Młodzi Twórcy im. Prof. Piotra Dobrowolskiego wspierania rozwoju intelektualnego młodych twórców tj: naukowców, muzyków, poetów, pisarzy, plastyków , aktorów , wynalazców i t p., zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Grzegorza Rafała Dobrowolskiego ,Aktem notarialnym Rep. A numer 3709/2010 sporządzonym przez notariusza. Bożenę Górską - Wolnik w kancelarii notarialnej w Katowicach ul.Gliwicka 6/4, w dniu 09, 04,2010, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu. 
2.Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§ 2

1.Fundacja ma osobowość prawną.
2.Nadzór nad Fundacją sprawuje minister ds. Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 3

1.Siedzibą fundacji jest miasto Katowice .
2.Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.

§ 4

1.Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2.Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych. 

§ 5

1.Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
2.Fundacja może posiadać własny znak graficzny oraz własną odznakę .
3.Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji , przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 6

Celem statutowym Fundacji jest działalność naukowa, oświatowa, kulturalna a w szczególności:  
1.Pomoc i wspieranie młodych twórców w realizacji podejmowanych przez nich projektów badawczych i artystycznych.
2.Promowanie wyników prac badawczych, dzieł młodych twórców i wynalazców dla praktycznych potrzeb społecznych.
3.Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju badań naukowych , kultury , sztuki i innych.
4.Działalność na rzecz organizacji , których celami są : działalność naukowa, oświatowa, kulturalna itp.  

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1.Nawiązywanie kontaktów z właściwymi organizacjami, placówkami naukowymi i kulturalnymi dla wspólnego rozwiązywania problemów twórczych.
2.Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą, organizowanie kursów i szkoleń , happeningów, wystaw, koncertów.
3.Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi, a także z organizacjami i instytucjami zagranicznymi w zakresach wymienionych w celach działania Fundacji.
4.Organizowanie konferencji naukowych, spotkań konsultacyjnych.
5.Wspieranie i organizowanie staży w kraju i za granicą.
6.Tworzenie funduszu stypendialnego i przyznawanie stypendiów wybitnie uzdolnionym osobom.
7.Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami. 

§ 8

1.Statutowa działalność Fundacji może być prowadzona jako działalność odpłatna lub nieodpłatna w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
2. Przedmiotem nieodpłatnej działalności pożytku publicznego jest:
a) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w tym przyznawanie stypendiów i pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania;
b)działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w tym; artystyczna i literacka działalność twórcza;
c) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, których działalność jest zbieżna z działalnością Fundacji.
3. Przedmiotem odpłatnej działalności pożytku publicznego jest;
a) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, w tym pozostałe pozaszkolne formy edukacji, działalność wspomagająca edukację, badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych oraz pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna;
b) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w tym wydawanie książek, działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych i działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 9

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 10

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1.Darowizn, spadków, zapisów,
2.Dotacji i subwencji oraz grantów,
3.Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4.Dochodów z majątku Fundacji.
5.Odsetek bankowych.
6.Odpłatnej działalności pożytku publicznego  

§ 11

1.W sprawach przyjęcia darowizn oświadczenia o przyjęciu składa Zarząd Fundacji. 2.W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Rozdział IV. Władze Fundacji

§ 12

1.Władzami fundacji są:
a)Rada Fundacji,
b)Zarząd Fundacji.
2.Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

Rada Fundacji

§ 13

1.Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2.Rada Fundacji składa się z trzech do sześciu członków. 3.Członków pierwszego składu Rady powołują Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
4.W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundator nie może być w ten sposób pozbawiony członkostwa w Radzie Fundacji.
5.Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
6.Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
7.W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
8.Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§ 14

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów przy obecności członków obecnych na zebraniu, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 15

1.Do zadań Rady należy w szczególności:
a)Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
b)Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
c)Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
d)Kontrolowanie całej działalności Zarządu Fundacji.
e)Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
f)Nadzór nad działalnością Fundacji.
g)Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o likwidacji Fundacji.
2. Członkiem Rady może być osoba, który nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3.Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
4.Członkowie Rady nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej

§ 16

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1.żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.

Zarząd

§ 17

1.Zarząd Fundacji składa się z Prezesa i 2 - 4 członków powoływanych przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję.
2.Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator.
3.Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
4.Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.
5.Członkiem Zarządu może być osoba, który nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

§ 18

1.Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2.Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a)kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b)realizacja celów statutowych,
c)uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
d)uchwalanie regulaminów,
e)sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,                          f)ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,  
g)podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
h)przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
i)występowanie z wnioskiem w sprawie zmian statutu Fundacji oraz likwidacji Fundacji.
3.Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
4.O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
5.Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
6.Zarząd zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji w terminie do dnia 31 marca każdego roku. 

Sposób Reprezentacji 

§ 19

1.Oświadczenie woli w imieniu Fundacji, w sprawach majątkowych wymaga działania Prezesa Zarządu jednoosobowo lub współdziałania dwóch upoważnionych członków Zarządu.

Rozdział V. Postanowienia końcowe

§ 20

 W ramach Fundacji zabrania się:
1.udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
2.przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3.wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Stowarzyszenia,
4.zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.  

Zmiana Statutu

§ 21

1.Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji.

Likwidacja Fundacji

§ 22

1.Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 2.Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§ 23

1.Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu w formie uchwały.
.O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia właściwego ministra i składa odpowiedni wniosek do Sądu Rejestrowego.

§ 24

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.